Malta oznámila, že od 1. května 2004 mají všichni občané EU/EHP a jejich rodinní příslušníci právo se usadit a pracovat na jejím území.

Avšak pokud by nekontrolovatelný příliv pracovníků z ostatních států EU/EHP vážně ohrožoval životní úroveň obyvatel a zdejší zaměstnanost, může Malta zavést přechodná opatření a omezit vstup pracovníků na zdejší trh práce. Tato opatření mohou být zavedena kdykoliv v budoucnu, pokud by nastala výše zmíněná situace, a to na základě dohody, kterou hodlá Malta uzavřít s EU v podobě Společné deklarace, jež bude připojena ke Smlouvě o přistoupení k EU.

Pracovní povolení

Po 1. květnu 2004 již nemusíte jako český občan žádat o pracovní povolení. Avšak s ohledem na sledování stavu a vývoje na trhu práce, bude zachován stávající systém vydávání pracovních povolení s tím rozdílem, že pracovní povolení budou vydávána automaticky. Prvním krokem, který musí zájemce o zaměstnání učinit, je oslovení potenciálních zaměstnavatelů, ať už prostřednictvím maltských služeb zaměstnanosti ETC nebo jiným způsobem. O pracovní povolení pro zaměstnance žádá zaměstnavatel u příslušné instituce na Maltě. Roční pracovní povolení stojí v roce 2008 58,23 € (25 LM) a jsou vydávána na adrese:

Employment Licences Office

Employment & Training Corporation

Head Office

Room 12, Block E,

Hal Far, Malta

BBG 06

Tel: 00356 2220158(0-8)

Fax: 00356 22201852

Vyřizuje Mr. Tony Schembri e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Informace pro poskytovatele služeb vysílající pracovníky mimo území ČR - http://www.mpo.cz/

Vysílání pracovníků - praktické informace - http://www.mpo.cz/

Povinná registrace

Při pobytu do 3 měsíců není nutná. Každý občan EU/EHP má na základě „práva pobytu“ právo se usadit, pobývat či pracovat na Maltě. Toto právo má každý občan EU/EHP, který buď na Maltě pracuje nebo nepracuje, ale má dostatečné množství finančních prostředků na uspokojování základních životních potřeb aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Při vstupu na Maltu není po občanech EU/EHP požadováno vízum pouze platný pas nebo národní průkaz totožnosti.

 

Povolení k pobytu

V případě pobytu, který nepřesahuje 3 měsíce, máte právo (stejně jako všichni občané EU/EHP) vstupu a pobytu na Maltě na základě předložení dokladu totožnosti. Tato doba Vám může být prodloužena na 6 měsíců, pokud předložíte důkaz o tom, že si nepřetržitě a opravdově hledáte zaměstnání.

Vaši rodinní příslušníci mají stejné právo vstoupit, pobývat a pracovat na Maltě, i když by byli občany třetí země.

Rodinným příslušníkem se rozumí

pro účel pobytu:

manžel(ka),

dítě mladší 21 let,

nezaopatřený příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela(ky),

pro účel zaměstnání:

manžel(ka),

dítě do věku 21 let,

nezaopatřené osoby.

 

Za předpokladu, že Váš pobyt přesáhne 3 měsíce, jste povinen zažádat o vydání povolení k pobytu.

V žádosti je třeba uvést důvod, pro který se o povolení žádá (cestování, studium, zaměstnání apod.). Povolení se vydává na dobu 5 let a za normálních okolností je automaticky prodlužováno. Přerušení pobytu, nepřesahujícího 6 po sobě jdoucích měsíců, nebude mít žádný vliv na platnost povolení. K vydání povolení k pobytu budete společně s žádostí potřebovat:

platný průkaz totožnosti

pracovní povolení

Vaši rodinní příslušníci musí doložit:

platný průkaz totožnosti

vízum (pokud se na ně vztahuje vízová povinnost)

doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem (rodný list, oddací list apod.)

doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou.

 

Obdržel-li jste povolení k pobytu a jste zaměstnán, budete považován za osobu se statutem usedlíka na tak dlouho, dokud se dobrovolně nestanete nezaměstnaným. V takovémto případě by povolení k pobytu mohlo být zrušeno za předpokladu, že by ministr práce označil Vaši situaci (týká se i rodinných příslušníků) za takovou, která by mohla v určených oborech zaměstnání narušit nebo ohrozit životní úroveň či zaměstnanost obyvatel.

Za veškeré administrativní záležitosti týkající se pobytu na Maltě je zodpovědný The Central Immigration Office ( Centrální imigrační úřad ):

Central Immigration Office

Tel.: +35 621 224 001

 

Bližší informace poskytne také:

Ministry for Justice and Home Affairs

Department of Citizenship and Expatriates Affairs

Auberge D'Aragon

Independence Square

Valletta

Tel.: +35 621 250 868

Fax: +35 621 237 513

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.mjha.gov.mt/

 

Uznávání pracovních kvalifikací

Akademické uznávání

Akademické uznávání je možno definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jednoho (domácího nebo cizího) vzdělávacího zařízení jiným vzdělávacím zařízením.

Profesní uznávání

Profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jinými doklady. Výsledkem procesu je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.

Uznávání kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti na Maltě pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není na Maltě regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání na Maltě regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Malty. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Malty stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Seznam regulovaných profesí s kontaktními osobami zodpovědnými za konkrétní obory najdete na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost na Maltě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Bližší informace poskytne:

Academic Credentials Evaluation Board or

Vocational Credentials Evaluation Board

Ministry of Education

Floriana CMR 02

Malta

Tel.: +356 2123 1374

Fax: +356 2123 5030

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.education.gov.mt/

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications.

 

Jak najít práci

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Jak hledat zaměstnání

Před tím, než začnete hledat jakékoliv zaměstnání, měl by jste si vypracovat životopis a průvodní dopis. Vzor evropského životopisu naleznete na níže zmíněných stránkách EURES v databázi životopisů. Další možné vzory CV jsou k dispozici na http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp nebo na http://www.europa-pages.com/jobs/good-cv.html . Nezbytnými dokumenty, které jsou často při výběrových řízeních vyžadovány, jsou také Vaše doklady o vzdělání, získané certifikáty a reference od zaměstnavatele.

 

EURES ČR

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských států EU/EHP (http://www.eures.europa.eu/) spolupracují při výměně informací o volných pracovních místech, životních a pracovních podmínkách a trzích práce jednotlivých zemí. Personální zázemí Evropských služeb zaměstnanosti tvoří EURES poradci a kontaktní pracovníci EURES. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni zájemci o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližší kontaktního pracovníka EURES, případně EURES poradce. Národní stránky EURES (www.portal.mpsv.cz/eures) Vám mimo jiné nabídnou i praktické informační materiály o členských státech se zaměřením na hledání zaměstnání, nabídky zaměstnání vhodné především pro české občany, informace o aktuálních náborech do zahraničí a sezónních pracích nebo vzory strukturovaných životopisů dle národních pravidel jednotlivých zemí.

EURES Malta

Dříve než oslovíte EURES poradce na Maltě, měl by jste svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice nebo se nejprve seznámit s nabídkou volných míst, která je zveřejňovaná na stránkách EURES (viz. EURES ČR).

EURES Office

Employment and Training Corporation

Employment Services Division

Head Office

Hal Far

Malta

Tel.: +356 2220 1203

Fax: +356 2220 1811

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.etc.org.mt/

 

Veřejné služby zaměstnanosti

Maltské veřejné služby zaměstnanosti (Employment and Training Corporation)

poskytují a zajišťují rovný přístup k veškerým službám zaměstnanosti a možnostem dalšího vzdělávání, školení.

Naleznete zde informace o pracovních příležitostech a také úplný seznam kontaktů na všechny úřady práce.

 

Employment and Training Corporation

Employment Services Division

Head Office

Hal Far BBG 06

Malta

Tel.: +356 2165 4940

Fax: +356 2165 5396

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.etc.org.mt/

Další zdroje:

http://www.vacancycentre.com/

http://www.overseasjobsexpress.com/

 

Soukromé zprostředkovatelny práce

Při osobní návštěvě soukromé zprostředkovatelské agentury je doporučováno vzít si s sebou životopis, průvodní dopis, doklad o vzdělání, získané certifikáty a reference. Aktuální seznam soukromých zprostředkovatelských agentur naleznete na internetových stránkách http://www.etc.org.mt/ (odkaz Links).

 

Denní tisk

Většina maltských novin zveřejňuje i nabídku volných míst. Nejvýznamnější jsou The Times of Malta, The Sunday Times, The Malta Independent, The Independent on Sunday.

Seznam maltských novin lze nalézt na www.onlinenewspapers.com/malta.htm .

 

Spekulativní žádost o zaměstnání

Pokud plánujete zaslat spekulativní žádost o zaměstnání některé maltské společnosti, jejich adresy a kontakty jsou uvedeny v maltských „Zlatých stránkách“ (http://www.goldenpagesmalta.com/).

 

Minimální mzda

Ačkoliv je vládou stanovena minimální mzda ve výši 584 €, většina platů dosahuje vyšších hodnot než je tato minimální mzda.

Týdenní pracovní doba, dovolená

Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Maximálně však může představovat 48 hodin včetně přesčasů, za které ovšem náleží zaměstnanci příplatek. Zaměstnanci pracující na plný úvazek mají nárok na dovolenou v délce 25 dní za rok. Čerpat dovolenou je možno po uplynutí zkušební doby nebo také po domluvě se zaměstnavatelem. Státní a veřejné svátky čítají celkem 15 dní. V případě, že svátek připadne na sobotu nebo neděli, je přidán den volna.

Sídla zastupitelských úřadů

Konzulát Maltské republiky

Malá Štupartská 634/7

110 00  Praha-Staré Město

Tel:  00 420 224 815 372

Fax: 00 420 224 815 379

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

titulář: Pan Ernest FLAMINI

funkce: honorární konzul

 

Honorární konzulát České republiky na Maltě

Honorary Consulate of the Czech Republic

Piazza Celsi, 2, Naxxar, NXR 03

tel.: +356 2141 3893

fax: +356 2141 4120

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: http://www.czech-malta.com/

vedoucí úřadu: Tonio CASAPINTA

funkce: honorární konzul


Další zdroje informací

 

http://www.mzv.cz/ - Ministerstvo zahraničních věcí ČR

http://www.mpsv.cz/ - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

http://eures.europa.eu/ - EURES

http://www.euroskop.cz/ - vše o vstupu ČR do EU

http://www.etc.org.mt/ - Veřejné služby zaměstnanosti Malty

http://www.visitmalta.com/ - navštivte Maltu

http://www.malta-info.cz/ - všeobecné informace o Maltě

http://www.mjha.gov.mt/ - Ministerstvo spravedlnosti

http://www.welfare.gov.mt/ - Ministerstvo pro rodinu a sociální solidaritu

http://www.maltaenterprise.com/ – podnikání

http://www.goldenpagesmalta.com/ – Zlaté stránky

Volná místa

http://www.vacancycentre.com/

http://www.overseasjobsexpress.com/

Národní noviny

http://www.onlinenewspapers.com/malta.htm

Životní a pracovní podmínky Malta - EURES ETC

Život a práce na Maltě - Evropský portál EURES

 

Zdroj: portal.mpsv.cz

 

Aktuální nabídky práce

Chcete najít Vaši vysněnou práci v zahraničí?