Vzhledem ke svému sousedství s Českou republikou je Rakousko častou cílovou zemí českých zájemců o práci. Rakousko je však také jednou ze zemí, která stále aplikuje tzv. přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. Důvody, které vedly Rakousko k rozhodnutí zavést přechodné období pro volný pohyb pracovních sil, byly dány zejména obavami před přílivem levné pracovní síly z přistupujících zemí. Nelze opomenout ani politické tlaky.

Přechodné období pro volný pohyb pracovních sil je vymezeno v Příloze č. V Aktu o přistoupení a umožňuje „starým“ členským státům Evropské unie uplatňovat národní opatření pro zaměstnávání cizinců i na občany nových členských států. Přístupem k EU nedošlo pro české občany, s ohledem na možnosti pracovat v Rakousku, ke změnám, protože Rakousko využije přechodných období až do vytvoření plné svobody pohybu pracovních sil. Podle toho mohou čeští zaměstnanci během až sedm let trvajícího přechodného období (2+3+2) získat zaměstnání na rakouském pracovním trhu podle platných ustanovení rakouského pracovního práva a bilaterálních dohod.

 

Od 1. 5. 2011 musí všechny členské státy Evropské unie zavést volný pohyb pracovních sil pro všechny občany států, kteří přistoupili do EU k 1. 5. 2004.   Pro české občany, kteří mají zájem pracovat v Rakousku, znamená toto opatření, že budou stále potřebovat pracovní povolení, jehož vydávání se řídí rakouským zákonem o zaměstnávání cizinců (Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG).

V Rakousku je stanoveno tzv. Bundeshöchstzahl, které udává maximální možné procento zaměstnaných cizinců jako 8% celkové pracovní síly v Rakousku. Pro jednotlivé země jsou pak stanoveny tzv. Landeshöchstzahlen.

Přechodné období uplatněné v Přístupové smlouvě se týká pouze přístupu na trh práce. Nijak se netýká jiných složek volného pohybu osob v rámci Evropské unie. K získání zaměstnání v Rakousku tak již není třeba povolení k pobytu.

I přes tuto situaci však lze spatřovat určité pozitivní změny v přístupu na rakouský trh práce pro české občany. 1.1.2006 byla zahájena praktická realizace dvou bilaterálních dohod o zaměstnávání českých občanů v Rakousku a k 1.1.2008 byl vydán pozitivní seznam profesí, pro které budou ve zjednodušeném postupu vydávána pracovní povolení viz níže kap 2.

 

PRACOVNÍ POVOLENÍ

Studenti

Studenti studující v ČR potřebují v Rakousku pracovní povolení. Vzhledem ke krátkodobému trvání pracovního poměru pro ně přichází v úvahu pouze sezónní práce v zemědělství, lesnictví a turismu. Nalezení takové pracovní příležitosti je však velmi obtížné. Čeští studenti studující v Rakousku musí mít také povolení a výše jejich výdělku je omezena v roce 2009 na max. 357,74 € měsíčně. Popř. mohou získat tzv. "Saisonbewilligung" sezónní povolení na max. 3 měsíce pro více informacíklikněte zde

Au-pair

Práce  Au-pair není klasickým pracovním poměrem, protože odměnou není mzda, ale kapesné (Taschengeld), které činí zhruba 60,- € týdně. Au-pair nepotřebují pracovní povolení, ale hostitelská rodina by tuto činnost měla nahlásit Servisu trhu práce AMS. Povinností hostitelské rodiny je hradit au pair pojištění po celou dobu jejího pobytu.

Oznámení Au-pair-   Anzeige eines Au Pair-Verhältnisses  - http://www.ams.at/_docs/Anzeigebestaetigung_AB_A_AuPair_4_7-2007_V04-09.pdf

Smlouva Au-pair - Au-pair Vertrag - http://www.ams.at/_docs/Au-pair-Mustervertrag_08.pdf

Zprostředkovatelské agentury Au-pair - http://www.ams.or.at/neu/1889.htm

 

Pracovní doba au pair

Pracovní doba bude detailně dohodnuta s rodinou, aby nekolidovala s jazykovými kurzy.

Obecně platí, že au pair pracuje 25 až 30 hodin týdně, tzn. 5 hodin denně, 5–6 dnů v týdnu nebo 6 hodin denně, 5 dnů v týdnu. Rodina vás může požádat 2x až 3x do týdne o babysitting.

Au pair má nárok během svého ročního pobytu na 2 týdny dovolené. V průběhu dovolené nemá au pair nárok na kapesné. Termín dovolené je dohodnut individuálně s rodinou.

 

POVINNÁ REGISTRACE

Povinnost spočívá v přihlášení adresy místa pobytu v Rakousku, a to do tří dnů od příjezdu do Rakouska. Přihlašovací lístek (Meldezettel) se odevzdává u příslušných místních institucí, kterými jsou:

 • ve spolkových zemích: přihlašovací služba obecních úřadů (Gemeindeamt);
 • přihlašovací služba magistrátních okresních úřadů ve Vídni  (Magistratische Bezirksamt) - leták ke stažení zde.

 

Dokumenty potřebné k registraci:

 • přihlašovací lístek (Meldezettel) – možno nalézt na adrese: http://www.help.gv.at/;
 • cestovní pas.

 

Údaje, které je nutno bezpodmínečně:

 • jméno (včetně všech dřívějších jmen);
 • datum narození;
 • místo narození;
 • pohlaví ;
 • a státní příslušnost.

Každé osobě, která se tímto způsobem v Rakousku registruje, je přiděleno osobní číslo, které je uvedeno také na registračním formuláři (Meldebestätigung).

 

POVOLENÍ K POBYTU

Občané EU/EHP nepotřebují ke svému příjezdu do Rakouska žádné vstupní povolení ani povolení k pobytu. Při pobytu nad 3 měsíce mohou požádat o  „povolení k pobytu pro občany EU/EHP“ (Lichtbildausweis für EWR-Bürger) na regionálním správním úřadu nebo cizinecké policii. Právo usadit se kdekoli na území státu je však dáno pouze tehdy, mají-li  zajištěny dostatečné prostředky k obživě  a mají-li zdravotní pojištění. Žadatel bude muset pravděpodobně prokázat/předložit:

 • prohlášení zaměstnavatele o úmyslu tuto osobu zaměstnat nebo potvrzení o zaměstnání nebo
 • doložit, že vykonává samostatně výdělečnou činnost, nebo
 • prokáže, že lze důvodně předpokládat, že výdělečná činnost bude zahájena do šesti měsíců od vstupu do země, nebo
 • může doložit, že jí (této osobě)  jako rodinnému příslušníkovi zajistí obživu občan EU.

 

Potřebné dokumenty:

 • žádost;
 • kopie pasu;
 • potvrzení o pobytu v Rakousku (Meldezettel);
 • fotografie;
 • oddací list;
 • doklad o zdravotním pojištění v Rakousku;
 • doklad o ubytování (např. nájemní smlouva);
 • doklad o bezúhonnosti od policie (Führungszeugnis) pouze v případě první žádosti.

 

Zodpovědné instituce:

 • regionální správní úřad (Bezirkshauptmannschaft) nebo
 • oddělení cizinecké policie (Fremdenpolizeiliches Büro)

 

UZNÁVÁNÍ PRACOVNÍCH KVALIFIKACÍ

Oblast vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání je upravena obecným systémem Evropského společenství pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací. Týká se většinou povolání, u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem, tzv.regulovaná povolání.

Chce-li tedy občan ČR vykonávat v Rakousku regulované povolání, musí požádat zodpovědnou instituci o uznání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem bývají příslušná ministerstva, v jejichž působnosti je dotyčná činnost regulována. K oprávnění vykonávat regulovanou činnost se mohou vyjadřovat i profesní komory.

Všechny certifikáty a dokumenty, na jejichž základě žádá český občan o uznání kvalifikace, musí být přeloženy do němčiny a úředně ověřeny.

 

Vybrané uznávací orgány v Rakousku(vždy záleží na regulované profesi):

 

Federální ministerstvo školství, vědy a kultury (BMBWK)

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Minoritenplatz 5

A -1014 Wien

tel: +43/1/53 120-0

fax: +43/1/53 120-3099

http://www.bmbwk.gv.at/

Zodpovědnost za uznání diplomů z oblasti pedagogiky a školství mají také  pedagogické fakulty v příslušném regionu.

 

Federální ministerstvo obchodu a práce

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)

Abteilung I/9

Stubenring 1

A-1010 Wien

tel: + 43-1 711 00-0

fax: +43-1 714 27  18

http://www.bmwa.gv.at/

 

Federální ministerstvo zdravotnictví

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF)

Abteilung I/B/6

Bundesamtsgebäude (Zimmer 8K03, 8K10, 8K12

Radetzkystrasse 2

A-1030 Wien

Tel.: +43/1 71100 kl. 4646, 4128, 4686

http://www.bmgf.gv.at/

Informace o zkráceném procesu uznávání kvalifikace (one-stop) určité nelékařské zdravotnické profese

Diplomy z oborů gynekologie a porodnictví mohou být zaslány na Centrální komoru porodníků (Österreichischen Bundeshebammengremium) nebo na Centrální registr porodníků:

Österreichischen Bundeshebammengremium

Neugasse 6

A-7372 Draßmarkt

Tel: +43 2617 2910

Internet: http://www.hebammen.at/

Kromě uznávání odborné kvalifikace, která je třeba k výkonu regulovaných povolání, existuje také tzv.

Akademické uznávání, kterým je uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné (domácí či cizí) vysokoškolské instituce jinou vysokoškolskou institucí. V případě potřeby akademického uznání se obraťte na Rakouskou vysokou školu nebo na Centrum pro uznávání vysokoškolských diplomů a kvalifikací. Seznam regulovaných profesí s kontaktními osobami zodpovědnými za konkrétní obory najdete na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm.

 

NARIC Österreich

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Teinfaltstr. 8

A-1014 Wien

Tel: +43 1 53 120 – 5920

Tel: +43 1 53 120 – 81 5920

Jak najít práci

Mezi základní zdroje informací o pracovních příležitostech v Rakousku  patří:

• EURES databáze volných pracovních  míst

• AMS (Arbeitsmarktservice – Servis trhu práce v Rakousku)

• Denní tisk

• Au-pair agentury

EURES – Evropské služby zaměstnanosti

Na portálu  Evropských služeb zaměstnanosti  EURES je možné získat informace o pracovních příležitostech ve vybrané zemi Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsku. Tyto stránky dále nabízí možnost zadávat vlastní životopis a tímto způsobem prezentovat potenciálním zaměstnavatelům, kteří mají oprávnění vyhledávat v databázi, své znalosti, schopnosti a dovednosti.

Výrazným pomocníkem je také databáze životních a pracovních podmínek a odkaz na možnosti odborného vzdělávání v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Adresa portálu:  http://www.eures.europa.eu/

AMS – Arbeitsmarktservice

Webové stránky rakouského Servisu trhu práce (Arbeitsmarktservice AMS), který je obdobou českých úřadů práce, naleznete na adrese: http://www.ams.at/ nebo na přímém linku na vyhledání volných míst http://www.jobroom.at/. Většina volných míst, která jsou v databázi AMS, lze nalézt také na evropském portálu EURES (viz výše). Seznam regionálních poboček AMS naleznete zde.

Po dobu přechodných období však nemůže AMS nabídnout vedení v databázi uchazečů o zaměstnání a zprostředkování zaměstnání za pomoci poboček AMS.

Volná místa

Jobsuche in Österreich

http://www.ams.at/

http://www.jobroom.at/

www.ams.or.at/tirol - Tyrolsko

http://www.austropersonal.com/

http://www.jobboerse.at/

http://www.jobpilot.net/

http://www.gastrojobs.com/ – gastronomie

http://www.oscars.at/ - gastronomie

http://www.tourismusbetriebe.at/ - turismus

 

Sezónní práce

http://www.ams.at/

http://www.jobroom.at/ 

Denní tisk

Rakouské noviny jsou důležitým zdrojem informací o pracovních příležitostech.. Velké množství nabídek volných míst lze nalézt zejména v sobotním vydání.

Užitečné odkazy na www stránky rakouských novin:

Der Kurier                                 http://www.kurier.at/

Oberösterreichische Nachrichten   http://www.oon.at/

Der Standard                               http://derstandard.at/karriere

Salzburger Nachrichten                www.Salzburg.com/anzeige/anzeigensuche.html

Kleine Zeitung                             http://www.kleine.co.at/

Vorarlberger Nachrichten              www.medienhaus.at/anzeigen

Kronen Zeitung                            http://www.krone.at/

Tiroler Tageszeitung                     http://www.tirol.com/

 

Au-pair

Práce v Rakousku jako Au pair je dobrou možností, jak poznat kulturu a životní styl rakouských rodin a jak se zdokonalit  v německém jazyce. Většina Au-pair pobytů nabízí i možnost navštěvovat jazykové kursy.

 

Základní požadavky pro práci jako Au-pair jsou:

 • 18-27 let,
 • základní znalost němčiny,
 • zkušenosti a zájem o práci s dětmi,
 • vnímavost, tolerance, flexibilita,
 • schopnost přizpůsobit se jiné kultuře a životnímu stylu.

 

Au-pair je zodpovědná za tyto základní úkoly:

 • péče o děti a souvisejících domácích prací v rozsahu 25 hodin týdně,
 • 2 – 3 večery týdně hlídání dětí.

 

Au-pair je poskytnuto:

 • vlastní pokoj,
 • kapesné (nejméně 60 € týdně),
 • nejméně jeden den v týdnu volno a jeden volný víkend v měsíci,
 • zdravotní a úrazové pojištění.

 

Většina agentur, které se zabývají zprostředkováním au pair pobytů, poskytuje svým klientům podporu po celou dobu pobytu.

Další informace je možné nalézt na následujících stránkách:  (částečně i v angličtině)

www.au-pair4you.at/aupin.htm

www.aupairaustria.com/aupair.html

http://www.aupair-asd.at/

http://www.aha.or.at/

 

Jak se ucházet o zaměstnání?

V prvé řadě je třeba nalézt vhodného zaměstnavatele. K tomu je možné využít výše uvedených zdrojů. Po telefonické domluvě většinou zaměstnavatel požaduje další údaje a dokumenty, zejména životopis. Dobrou pomůckou pro tvorbu životopisu a průvodního dopisu jsou vzory těchto dokumentů, které je možné stáhnout na českém portálu EURES (http://www.eures.europa.eu/). V průběhu prvního kontaktu by bylo vhodné uvést, že jste občanem České republiky, aby si zaměstnavatel u tamní pobočky AMS zjistil, jestli má vůbec šanci obdržet povolení k zaměstnání cizince.

 

Upozornění:  Rakouské právní předpisy umožňují uzavřít pracovní smlouvu i ústně. V tomto případě Vám však musí zaměstnavatel vystavit pracovní kartu –Dienstzettel, která slouží jako doklad o zaměstnání. V případě jakýchkoliv pracovně-právních sporů se doporučuje obracet se na rakouské pracovní komory –Arbeiterkammer (www.arbeiterkammer.at/).

MINIMÁLNÍ MZDA

V Rakousku není oficiálně stanovena minimální mzda. Výše mezd je většinou stanovena v kolektivních smlouvách.

TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ

Podle zákona je standardní pracovní doba 8 hodin denně  nebo-li 40 hodin týdně. Zaměstnanec má nárok na přestávku po šesti odpracovaných hodinách, tato přestávka však není proplacena.

Zaměstnanci mají nárok na dovolenou na zotavenou v rozsahu 25 - 30 pracovních dnů v kalendářním roce. Po 25ti odpracovaných letech se zvyšuje rozsah dovolené na 36 pracovních dnů.

SÍDLO VELVYSLANECTVÍ

Rakouské velvyslanectví v Praze

Viktora Huga 10

151 15 Praha 5 – Smíchov

Tel. (+ 420) 257 090 511

Fax: (+ 420) 257 316 045

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Velvyslanectví České republiky v Rakousku

Botschaft der Tschechischen Republik

Penzingerstrasse 11-13, Wien

1140

Tel. 00431/8942125-6, 8943741, 8946236

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                           www.mzv.cz/vienna

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 08.30 - 10.30

 

Užitečné odkazy:

http://www.help.gv.at/ -  rakouský informační portál

http://www.austria.cz/ - stránky Rakouského velvyslanectví v Praze

http://portal.wko.at/ - Hospodářská komora

http://www.arbeiterkammer.at/ - Odborová komora

http://www.austria.cz/ – v sekci „rakouské velvyslanectví“ a podsekci „konzulát“ se nachází informace o au-pair pobytech.

http://www.ams.at/ – rakouský úřad pro zaměstnanost, včetně nabídky volných míst, německy. Formuláře, adresy úřadů, statistiky trhu práce, spolkové úřady.

http://www.ams.at/ – seznam zprostředkovatelen práce

www.au-pair4you.at/aupin.htm - au pair

www.aupairaustria.com/aupair.html - au pair

http://www.aupair-asd.at/ - au pair

http://www.aha.or.at/ - au pair

www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp - vzor životopisu

http://www.help.gv.at/ -  rakouský informační portál

www.ams.or.at/neu/1136.htm - seznam Au-pair agentur, které mají povolení rakouských AMS

http://www.vseorakousku.cz/ - info portal

Volná místa

Jobsuche in Österreich

http://www.jobroom.at/

www.ams.or.at/tirol - Tyrolsko

http://www.austropersonal.com/

http://www.jobboerse.at/

http://www.jobpilot.net/

http://www.gastrojobs.com/ – gastronomie

http://www.oscars.at/ - gastronomie

http://www.tourismusbetriebe.at/ - turismus

 

Sezónní práce

http://www.ams.at/ či http://www.jobroom.at/

 

Národní noviny

http://www.diepresse.at/ - Die Presse

www.salzburg.com/service/3562.htm - Salzburger Nachrichten - Anzeigensuche

http://www.kurier.at/ - Der Kurier

http://www.derstandard.at/ - Der Standard

http://www.wienerzeitung.at/ - Wiener Zeitung

 

zdroj:portal.mpsv.cz

Aktuální nabídky práce

Chcete najít Vaši vysněnou práci v zahraničí?